Joodse medeburgers in de Liemers:

boek-iii

Joodse medeburgers in de Liemers

De eeuwen door waren joden gering in aantal, maar in de ogen van hun vijanden met velen. Door hun anders-zijn dan de meerderheid van de mensen in hun omgeving hebben ze steeds weer funda­mentele overtuigingen, waarden, gedragingen en vooroordelen van die meerderheid in twijfel ge­trokken. Ze werden daardoor vaak als een bedreiging gezien en riepen meermalen irritatie of woede op. De heersende klasse die uit was op behoud en uitbreiding van macht, eiste bekering tot het geloof en de waarden van de meerderheid. Soms liet ze joden die weigerden hun geloof in de ene God en hun traditie vaarwel te zeggen, vervolgen, verjagen of vermoorden. Later trof eenzelfde lot joden die weinig of geen aandacht meer besteedden aan hun joodse cultuur en religie en niet te onderscheiden waren van niet-joden.


Download

joodse-medeburgers-in-de-liemers

 terug

© 2017
Opmaak: Leen den Besten
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar